Dipsacaceae
Cephalaria

Cephalaria balansae Raus. Cephalaria cedrorum Mouterde Cephalaria dipsacoides Boiss. & Bal.
Cephalaria joppensis (Rchb.) Coult. ex DC. Cephalaria joppica (Spreng.) Bég. Cephalaria kesruanica Mout.