Epipactis consimilis Don.
Epipactis veratrifolia Boiss. & Hohen.