Species:
Chardinia xeranthimoides Desf.
Altitude
m
m
Distribution
lebanon map icon
Flowering Period